Algemene Voorwaarden

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP/Personal training

 

Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere Bootcamp/Personal training. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden Bootcamp, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

 

Sportletics V.O.F. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 59957611.

 

 

 

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

 

a. Sportletics V.O.F. drijft een onderneming die onder meer fitness trainingen en outdoor workouts (in de vorm van zogenaamde "reguliere trainingen" en "trainingstrajecten") voor particulieren verzorgt onder de naam "Bootcamp".

 

b. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een Bootcamp die op enig moment tussen Sportletics V.O.F. en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden Bootcamp.

 

c. Iedere rechtsverhouding inzake een Bootcamp met Sportletics V.O.F. valt onder deze Algemene Voorwaarden Bootcamp en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.

 

d. De Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn vermeld op de website van Sportletics V.O.F. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

 

e. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

 

f. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden Bootcamp op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Sportletics V.O.F. toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

 

 

 

2. OVEREENKOMST

 

a. Een overeenkomst tussen Sportletics V.O.F. en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online of schriftelijke registratie.

 

b. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportletics V.O.F. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.

 

c. Voor Sportletics V.O.F. ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.

 

d. Sportletics V.O.F. is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

 

3. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

 

a. De abonnementen en strippenkaarten zijn beperkt geldig en specifieke geldigheid staat vermeld op de website van Sportletics V.O.F. Als de geldigheidsduur is verlopen kun je niet meer deelnemen aan een reguliere training.

 

b. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. Sportletics V.O.F. kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.

 

c. Abonnementen en strippenkaarten zijn niet persoonlijk en overdraagbaar.

 

d. Abonnementen stoppen automatisch en worden niet stilzwijgend verlengd.

 

4. BETALING

 

a. Betalingen dienen te geschieden voor deelname overgemaakt te worden naar rekeningennummer NL39 INGB 0007 1523 89 t.n.v. Sportletics. De geldigheidsduur van de kaarten en abonnementen staat vermeld bij de tarieven onder geldigheidsduur.

 

b. Sportletics V.O.F. heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR SPORTLETCS V.O.F.

 

a. Sportletics V.O.F. behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

 

b. Buitengewone omstandigheden leveren voor Sportletics V.O.F. altijd overmacht op en ontheffen Sportletics V.O.F. van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Sportletics V.O.F.ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

 

c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Sportletics V.O.F. is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.

 

d. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Sportletics V.O.F. van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

 

6. ANNULERING TRAININGSTRAJECT DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER OF WEDERPARTIJ

 

a. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en vóór het trainingstraject is gestart. Sportletics V.O.F. bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.

 

7. AANSPRIJKELIJKHEID

 

a. Sportletics V.O.F., haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een Bootcamp. Deelname aan een Bootcamp van Sportletics V.O.F. geschiedt op eigen risico.

 

b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Sportletics B.V., haar medewerkers en trainers, is Sportletics V.O.F.niet aansprakelijk.

 

c. Sportletics V.O.F. is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Sportletics V.O.F. niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de Bootcamp. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. Sportletics V.O.F. behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

 

d. Sportletics V.O.F. is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de Bootcamp.

 

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 

a. Sportletics V.O.F. respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Sportletics V.O.F. gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. Sportletics V.O.F. zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.

 

b. De verstrekte informatie op de website www.Sportletics.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

 

c. Hoewel Sportletics V.O.F. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan Sportletics V.O.F. niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Sportletics V.O.F. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Sportletics V.O.F. sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

d. De website www.Sportletics.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Sportletics V.O.F.

 

e. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

 

f. Sportletics V.O.F. neemt het recht om foto's en video's te plaatsen op sociale media.


 

 

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

a. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Sportletics V.O.F.

 

b. Op elke overeenkomst tussen Sportletics V.O.F. en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

 

c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht